Phương thức thanh toán

Các hình thức thanh toán như sau:

1> Đối với phí  server định vị sẽ thu trực tiếp hoạc chuyển khoản.

2> Các hơp đồng mới sẽ thu theo thoả thuận: lần 1: 50% ngay sau hi ký hợp  đồng. Lần 2: sau khi ký biên bản bàn giao và nghiệm thu. 

Thông tin liên quan