WIFI DOANH NGHIỆP VỚI KIỂM SOÁT TẬP TRUNG

WIFI DOANH NGHIỆP VỚI KIỂM SOÁT TẬP TRUNG

Để nâng cao hơn nữa hiệu suất hoạt động, từ năm 2002 bắt đầu xu hướng sử dụng bộ kiểm soát tập trung (WLAN controller) trong mạng WLAN Bộ kiểm soát tập trung thực hiện cả 3 vai trò: Quản lý, Kiểm soát và Chuyển tiếp dữ liệu trong mạng WLAN. Các chức năng mã hóa hoặc giải mã có thể cài đặt tại bộ kiểm soát mạng WLAN (WLAN controller) hoặc tại các AP tùy thuộc nhà sản xuất.


WIFI DOANH NGHIỆP VỚI QUẢN LÝ TẬP TRUNG

WIFI DOANH NGHIỆP VỚI QUẢN LÝ TẬP TRUNG

Các AP tự trị hoạt động độc lập, riêng lẻ và thường dùng trong các hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó còn được gọi là AP mập (fat APs). Toàn bộ các thông tin cấu hình (SSID, dãi tần, kênh, công suất phát, kiểu an ninh) được lưu trữ trong bản thân AP và AP cũng chính là nơi quyết định việc đẩy luồng dữ liệu đến các nơi cần thiết. Do đó AP thực hiện cả vai trò quản lý và vai trò chuyển tiếp dữ liệu. Ngoài ra nó cũng thực hiện vai trò kiểm soát, tuy nhiên rất hạn chế.