HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG DÙNG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG BARCODE

Là một hệ thống hoạt đông theo nguyên tắc:

Một số mẫu barcode chuẩn đã được nạp vào hệ thống

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG DÙNG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG BARCODE

Là một hệ thống hoạt đông theo nguyên tắc:

Một số mẫu barcode chuẩn đã được nạp vào hệ thống